Rubrieks.nl vervangt speurderkrant.nl
U kunt uw advertenties voor Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant of een van de huis-aan-huisbladen vanaf nu opgeven op rubrieks.nl. Deze nieuwe website bevat niet alleen de mogelijkheid tot opgeven die u van speurderkrant.nl gewend bent, maar bovendien zijn hier ook alle advertenties terug te zien en eenvoudig te doorzoeken. Wij zien u graag op onze nieuwe website: rubrieks.nl.

Let op: u kunt op rubrieks.nl inloggen met uw vertrouwde inloggegevens van speurderkrant.nl